Artikkelvisninger
1390122

Sjekk aktiviteter

Kontoransatt:
Midlertidig kontaktperson
Leder av hovedstyret:
Ina Birkeland
Mobilnr. 908 60 505
post.givakt@gmail.com
Kontonr. 3138.25.13870

Webansvarlig:
Else Holen Jåbekk
Mobilnr. 950 21 482
ehjabekk@broadpark.no


 

Målsettinger og arbeidsoppgaver i Word format ligger her: Mål og arbeidsoppgaver

                                                                                                        

REVIDERT ARBEIDSINSTRUKS 2012

 

 

MÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

 

FOR

 

HÅNDBALLGRUPPA

 

 

logo-1.jpg

 

 

 

 

 

SPORTSLIG MÅLSETTING FOR HÅNDBALLAVDELINGEN:

Målsetting: Beholde like mange aktive som i dag.

Gutter 10   1 lag

Gutter 11   1 lag

Jenter  10    2 lag

Jenter 11 – 2 lag

Jenter 12 – 1 lag

Jenter 13 – 1 lag

Jenter 15 – 2 lag, ett i A serien og ett i B serien.

Jenter 17 – 1 lag

Damer – 1 lag i 3. divisjon + 1 B lag ( hvis nok spillere)

 

 

 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER.

Jenter og gutter 10,  11,12 og 13 spiller  i aldersdelte klasser. Alle på laget skal ha lik spilletid, og det skal rulleres på plassene.

Fra 14 år bør vi begynne å toppe laget. 1. laget må bestå av de antatt beste spillerne. Det er trener som vurderer dette. Det skal være mulig å spille seg opp fra 2. til 1. laget.

 

NB! VIKTIG KRITERIUM FOR Å BLI TATT UT PÅ  1.LAGET ER

GODT TRENINGSFRAMMØTE OG GOD INNSATS.

 

DAMELAGET.

Målet er å stabilisere laget i 3. divisjon. Eventuelt opprykk må diskuteres utifra spillerstall og Giv-Akts økonomiske situasjon. Det skal skrives spillerkontrakt. Damelaget styres av seniorutvalget.

 

REKRUTTERING:

Målet er å rekruttere flest mulig damespillere fra egen juniorstall. For å bedre rekrutteringen og motivere spillerne på aldersbestemte lag( j. 11 og oppover) er det ønskelig at noen av dugnaden til damespillerne skal være å delta på enkelte treninger for aldersbestemte lag.

Dette avtales mellom håndballgruppa og seniorutvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

HÅNDBALLGRUPPA BESTÅR AV :

 

                                   -           Leder

                                   -           Materialforvalter

                                   -           Dommerkontakt

                                   -           Sekretær

                                   -           Trenerkontakt

                                   -           Kioskansvarlig

 

 

INNHOLD :

                                   1.         Generelt

                                   2.         Lederens oppgaver

                                   3.         Sekretærens oppgaver

                                   4.         Materialforvalterens oppgaver

                                   5.         Dommerkontaktens oppgaver

                                   6.         Dugnadsansvarligs oppgaver

                                   7.         Trenerkontaktens oppgaver

                                   8.         Kioskansvarligs oppgaver

 

 1. GENERELT

   

Styremedlemmer velges på foreldremøter hos hvert enkelt lag ved sesong start. Det skal 1 person til styre fra alle lag i håndball jr. Det er også ønskelig å få med 1 ungdoms representant fra det eldste laget (pr.d.d er dette J-16) styre medlemmene blir valgt for 2 år.

Den “gamle” gruppa begynner, i god tid før sesongslutt, arbeidet med å skaffe trenere til neste sesong.  Dette arbeidet videreføres av den “nye” gruppa, som altså tiltrer i august.

Trenere for neste sesong bør være klar ved årets sesongslutt. 

 

30 april er det påmeldingsfrist for lag i serien kommende sesong.

Seriekontigent betales til kretsen to ganger pr.år.( ca. 1.6 og 1.12.)

Alle aldersbestemte lag, og alle seniorlag lavere enn 3. divisjon administreres av Vest Agder Hånballkrets (VAHK).

3. divisjon administreres av Rogaland Håndballkrets (RHK).

 

Medio mai kommer puljeoppsettet på høring fra kretsen. Send dette til alle trenere for sjekk.

 

I løpet av juli kommer terminlistene på høring til klubben. Her er det viktig å komme med tilbakemelding. Tenk på skoleturer,konfirmasjon og lignende.

 

VAHK bestiller tid i Lindesneshallen for alle hjemmekamper, dette gjelder for alle lag som administreres av VAHK.

Klubben får tilsendt et skriv fra VAHK som må fylles ut når det gjelder ønsker ang. senior kamper. Datoer, dobbel kamper etc.

 

Når skolen starter i august bør alle lag komme i gang med treningen.

Treningstidene forandres hvert år ca.15.august. Det er håndball jr.styret i Giv Akt som søker kommunen om treningstid i hallen.  Deretter fordeles den tildelte tiden mellom håndball, barneidrett og friidrett.

 

Ruud Regnskap fører regnskapet for håndballgruppa, som igjen får tilsendt en utskrift

pr. 4 mnd. 

I des/jan må budsjettforslaget leveres til hovedstyret for godkjennelse.

Det er viktig at gruppa til enhver tid har kontroll over utgifter og inntekter, og at budsjettet overholdes.

 

Umiddelbart etter sesongslutt arrangeres sesongavslutning med premieutdeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. LEDERENS OPPGAVER

   

          Lederen skal:

 • kalle inn til, og lede gruppemøter, innkallelsen skal inneholde saksliste.

 • møte ved kvartalsmøter i hovedstyre og fremlegge rapport.

 • Hovedstyrets kontaktperson

 • hente og behandle post, 1 til 2 ganger pr. uke.

 • attestere, godkjenne innkomne regninger.

 • fordele alle meldinger og beskjeder til rette vedkommende umiddelbart.

 • sørge for at alle i gruppa utfører sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

 • sørge for at regnskap og budsjett blir fulgt opp og overholdt.

 • overholde tidsfrister på søknader, bekreftelser o.l.

 • ordne med eventuelle spiller-overganger.

 • sørge for at aktuelle spillere betaler lisens

 • stille på klubblederemøter og kvartalsmøter

   

   

  3.         SEKRETÆRENS OPPGAVER

   

                 Sekretæren skal :

 • skrive referat fra alle møter i håndballgruppa, samle referatene i protokoll på kontoret og sende en kopi til alle medlemmer i gruppa samt til hovedstyre.

 • annonsere kamper i Lindesnes avis – kun senior kamper

 • Få folk til å stille på kurs/møter i regi av Giv Akt

 • Spillerkartlegging i regi av Norges Håndballforbund

                         

   

 1. MATERIALFORVALTERENS OPPGAVER

   

               Materialforvalteren skal:

 • sørge for at alle lag har nøkler, baller, drakter, medisinskrin og eventuelt annet utstyr de forskjellige lag måtte trenge. (is,tape,klister etc.)

 • føre liste over hvilket utstyr og materiell som er utlevert, og til hvem.

 • sørge for at alt utstyr blir samlet inn umiddelbart etter sesongslutt.

 • sørge for kjøp av nødvendig utstyr, etter å ha innhentet rekvisisjon fra leder.

 • Ha ansvaret for utstyrsrommet i hallen    

   

   

  5.         DOMMER- OG UTDANNINGSKONTAKTENS OPPGAVER

   

                 Dommer- og utdanningskontakten skal:

 • sørge for å melde inn dommere til kretsen (for tiden er minstekravet 1 dommer pr. 2 lag i serien over 11 år).

 • skaffe dommere til hjemmekamper i aktivitetsserien.

 • sørge for betaling til dommere i aktivitetsserien og i 3. divisjon.

 • organisere og arrangere dommerkurs etter behov, i samarbeid med kretsen. Dette må prioriteres.

  6.         DUGNADSansvarligs oppgaver

   

 • straks terminlisten for høstsesongen ankommer lage liste over alle hjemmekamper og      sette opp arbeidsliste til disse arrangementene.

 • gjenta oppsett av arr ved mottak av terminlisten for vårsesongen.

 • sørge for at det ved alle hjemmekamper er utnevnt en hovedansvarlig, en

  billettansvarlig (senior kamper) samt tidtaker og sekretær til sekretariatet.

 • sørge for at de utnevnte er informert om arbeidsoppgavene og at de må kontakte

  arr. ansvarlig i god tid før arrangementet dersom de er i tvil om arbeidsoppgavene.

 • Skrive lister ved andre dugnader i regi av håndball jr. Sjekke at folk møter.

   

   

  7.         TRENERKONTAKTENS OPPGAVER

   

             Trenerkontakten skal:

 • samle alle trenere før sesongstart og levere ut :

 • lister over håndballgruppas medlemmer og en oversikt over hvilke oppgaver den enkelte medlem har.

 • lister som treneren skal fylle ut med:

 • navn på spiller, navn på foreldre, adresse og telefonnr.

 • håndbøker til trenere.

 • innformere om trenerens plikter og rettigheter.

 

 • sørge for at hver trener er oppmerksom på at spillere som ikke har betalt lisens ikke må spille seriekamper.

 • foreta omvisning i hallen for nye trenere før sesongstart.

 • innformere om felles turer / cuper

 • innkalle til trenermøte minst 3 ganger pr. år

 • . Det skal arrangeres hjerte starterkurs på ett trenermøte..

 • organisere og arrangere trenerkurs etter behov, i samarbeid med kretsen.

 • samle inn årsrapporter fra alle trenere etter endt sesong, som igjen leveres videre til kontoret før årsmeldingen skal skrives (ca. 15 januar).

 

 

8.            KIOSKANSVARLIGS OPPGAVER

 

                Kioskanasvarlig skal:

 

 • Kjøpe inn varer til kiosken

 • ansvarlig for utstyret i kiosker (eks. vaffeljern, vannkoker etc.)

 • prissetting.

           

 

           

 

 

 

 

ARRANGEMENTER I LINDESNESHALLEN

 

            Hovedansvarlig skal:

 

  • sørge for at hallen åpnes ca. 1 time før kampstart.

  • sørge for at arrangørbagen leveres til neste arrangements                  hovedansvarlig.

  • sette ut sekretariatbord m/ hall-klokke, kamprapport, skrivesaker,                              stoppeklokke, time-out skilt og dommerkort.

  • sette ut lagbenker og mopp.

  • låse opp kiosken og hjelpe de som skal stå der i gang.

  • være til stede under hele arrangementet.

  • bruke fair play vesten!

  • ringe inn kampresultatene etter arr. slutt.Sende kamprapport neste dag.

  • sammen med billettansvarlig telle pengene og sette disse i banken. – senior kamper

  • jevnlig kontrollere garderober, toaletter, ganger.

  • kontrollere at alt går greit inne i hallen.

  • ha ansvar for at det er nok folk i sekretariatet og kiosken. Må kunne klokka!

  • telle pengene som kom inn i kiosken og sette disse i banken – 2 personer skrive under

  • Hallansvarlig har ansvar for at vekslepenger blir oppevart på en forsvarlig måte. (legges i låst skap på kontoret)

 

OBS. Hallansvarlig skal være 1 person fra styret.

 

NB! SJEKK AT ALLE UTGANGSDØRER FRA HALLEN OG GANGENE ER LÅST ETTER KAMPENE.

 

                      Billettansvarlig skal: - gjelder kun på damekaper

 

  • avtale fremmøtetid med hovedansvarlig

  • sette ut billettbord m/ pengeskrin ved inngangsdøra.

  • selge billetter ved inngangen (priser og regler ligger i pengeskrinet).

  • sammen med hovedansvarlig telle opp pengene ved vaktslutt.

  • hjelpe til med opprydding etter arrangementets slutt.

 

                      Tidtaker skal:

  • møte frem i god tid før kampstart

  • utføre oppgaven etter forskriftene.

  • hjelpe til med opprydding etter arrangementets slutt.

 

           

                     Sekretæren skal:

  • møte frem i god tid før kampstart

  • utføre sekretæroppgaven etter foreskriftene.

  • hjelpe til med opprydding etter arrangementets slutt.


Hovedsponsorer:

cid image001 jpg01D14C4E Kopi 2

logo ruud

logo

IMG 1217

 Samarbeidspartner:
megler2

Nettsideprodusent:

 

grasrotandelen-plakat

På forhånd takk for din støtte!
Hver gang du tipper vil litt av din innsats overføres til IL Giv Akt - uten at det koster deg en krone.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace


Webløsning ©2012 av Salit Joomla webmal av Web Norge