Artikkelvisninger
1413944

Sjekk aktiviteter

Kontoransatt:
Midlertidig kontaktperson
Leder av hovedstyret:
Ina Birkeland
Mobilnr. 908 60 505
post.givakt@gmail.com
Kontonr. 3138.25.13870

Webansvarlig:
Else Holen Jåbekk
Mobilnr. 950 21 482
ehjabekk@broadpark.no


Målsettinger og arbeidsoppgaver i Word-format ligger her: Mål og arbeidsoppgaver

MÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

FOR

FOTBALLGRUPPA.

              

 

SPORTSLIG MÅLSETTING FOR FOTBALLAVDELINGEN:

 

MÅL: Beholde like mange aktive som i dag:

 • 2 lilleguttelag 11 år 
 • 2 småguttelag 
 • 2 guttelag 
 • 1 juniorlag 
 • 1 A- lag 
 • 1 B-lag

 

RETNINGSLINJER:

Minigutt, lillegutt, smågutter spiller aldersdelt og er med i kretsserien. Alle skal ha lik spilletid og det skal rulleres på plassene.

Fra guttelaget bør vi begynne å toppe laget. 1. Laget skal bestå av de antatt beste spillerne. Det er trener som vurderer dette. Det skal være mulig å spille seg opp fra 2. til 1. Laget.

Nb! VIKTIG KRITERIUM FOR Å BLI MED PÅ 1.   LAGET ER GODT TRENINGSFRAMMØTE OG GOD INNSATS.

 

SENIORLAGET

Målet er å stabilisere seg i 3. Divisjon. A- laget styres av seniorutvalget. Det skal skrives spillerkontrakt. Eventuelt opprykk diskuteres utifra økonomi og spillerstall. Dersom det er nok spillere er det ønskelig med et B- lag.

 

JUNIORLAGET

Det skal skrives spillerkontrakt.

 

REKRUTTERING

Målet er å rekruttere flest mulig A- lags spillere fra egen stall, men vi må ikke utelukke spillere utenfra. Et godt samarbeid med lag i distriktet er ønskelig for å stabelisere et A- lag i 3. divisjon.

 For å motivere og inspirere spillere på aldersbestemte lag, er det ønskelig at noe av dugnaden til A- lags spillerne skal være å delta på enkelte treninger på de aldersbestemte lagene. Dette avtales mellom fotballgruppa og seniorutvalget. 

 

Arbeidsoppgaver for fotballgruppa

Generelt:

Gruppa velges ved årsmøte i februar og tiltrer umiddelbart.

 • Den "gamle" gruppa har da meldt på lag til kretsserien (innen januar).
 • Treningstider for vintersesongen på grusbanen, i gymsal og hall er allerede fastlagt (må være klart til 1/12).
 • Fra nyttår bør alle lag være i gang med treningene foran en ny fotballsesong.
 • Treningstidene kan forandres etter påske hvert år.
 • Ruud Regnskap fører regnskap for fotballgruppa som får tilsendt en utskrift pr. mnd. I november må budsjettforslag leveres til økonomiutvalg for godkjennelse. Det er viktig at gruppa til enhver tid har kontroll over utgifter og inntekter og at budsjettet overholdes.
 • Hvert medlem av gruppa har ansvar for oppfølging av hver sine aldersbestemte lag.
 • Fotballgruppas medlemmer samarbeider om å skaffe nye trenere til lagene. Denne jobben starter senest rett etter sesongslutt.
 • Arrangere fotballcup i Lindesneshallen( april) og Fotballens dag( juni)

 

LEDERENS OPPGAVER

 • kalle inn til og lede gruppemøter. Innkallelsen skal inneholde saksliste. Kontaktperson i hovedstyret skal innkalles.
 • møte ved kvartalsmøter i hovedstyret og framlegge rapport.
 • sjekke innkommet post på klubbkontoret 1-2 ganger pr. uke. Skal godkjenne og attestere innkomne regninger. Legge disse på kontoret til kasserer for hovedstyret.
 • fordele alle meldinger og beskjeder til rette vedkommende umiddelbart.
 • sørge for at gruppa utfører sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende.
 • sørge for at regnskap og budsjett blir fulgt opp og overholdt.
 • skrive ut rekvisisjon ved kjøp av utstyr (kontoret skal ha kopi).
 • overholde tidsfrister på søknader, påmeldinger, bekreftelser o.l.
 • ordne med eventuelle spilleroverganger (ikke senior).
 • møte på kretsting.
 • forhandle/fastsette treningstider i Lindesneshallen, gymsalen og kunstgressbanen i samarbeid med de andre gruppene. ( Håndball skal prioriteres i hallen).
 • skrive referat fra møter i fotballgruppa, samle referatene i protokoll og sende en kopi til alle gruppemedlemmene og hovedstyret. Samle referatene i protokoll på kontoret.
 • ha ansvar for påmelding av lag til serie og cup-spill.
 • samle inn årsrapporter fra trenerne etter endt sesong. Rapportene leveres på kontoret i god tid før årsmøte.
 • levere ut dommerliste til aldersbestemte lag.
 • ha ansvar for annonser i forbindelse med arrangementer og lotterier.
 • ha ansvar for utgående korrespondanse fra fotballgruppa.
 • Skrive kjøreliste til foreldrene når terminlista foreligger.

 

SEKRETÆRENS OPPGAVER

 • skrive referat fra møter i fotballgruppa, samle referatene i protokoll og sende en kopi til alle gruppemedlemmene og hovedstyret. Samle referatene i protokoll på kontoret.
 • ha ansvar for påmelding av lag til serie og cup-spill.
 • samle inn årsrapporter fra trenerne etter endt sesong. Rapportene leveres på kontoret i god tid før årsmøte.
 • levere ut dommerliste til aldersbestemte lag.
 • ha ansvar for annonser i forbindelse med arrangementer og lotterier.
 • ha ansvar for utgående korrespondanse fra fotballgruppa.
 • Skrive kjøreliste til foreldrene når terminlista foreligger.

 

NESTLEDERS OPPGAVER

 

 • samle alle trenere før sesongstart og levere ut liste over fotballstyrets medlemmer og oversikt over hvilke oppgaver det enkelte medlem har.
 • ta med lister som trener skal fylle ut med:

ü navn på spiller

ü navn på foreldre/foresatte

ü adresse og telefonnr.

ü  Samle inn disse listene.

   

 • levere lister til utfylling for spillere som skal betale lisens for første gang (G16) og eventuelt nye spillere.
 • gjøre trenere oppmerksom på at lisensberettigede spiller må ha betalt lisens for å kunne spille seriekamper.
 • møte jevnlig på treninger for å holde god kontakt mellom lagene og fotballgruppa.
 • innkalle til trenermøte minst 4 ganger i året.
 • sette opp trenerkontrakt for de forskjellige lag til fotballstyret.
 • arrangere "Fotballens dag"
 • arrangere sesongavslutning for aldersbestemte lag.
 • ha ansvar for kurs/opplæring og informasjon til nye tillitsvalgte.

MATERIALFORVALTERENS OPPGAVE

 • sørge for at alle lag har de nøkler, baller, drakter, medisinskrin og annet utstyr de måtte trenge.
 • føre liste over hvilket utstyr og materiell som er utlevert, og til hvem. Kopi av listene leveres leder!
 • sørge for å kjøpe inn nødvendig utstyr, etter å ha innhentet rekvisisjon fra leder.
 • Ha system og kontroll på fotballgruppas utstyrsbeholdning på GivAkt loftet
 • gå gjennom klubbens fellesutstyr med trenerne, dvs. kjegler, "five a side" mål, vanlige mål etc. og påse at disse er i orden.
 • samle inn alt klubbutstyr etter endt sesong.
 • ta kontakt med kommunen ved mangler på kommunalt utstyr (på grusbane, hovedbane og i hall).

 

KASSERERS OPPGAVE

 • er ansvarlig for budsjett og regnskap. Oppfølging av budsjett i gruppa.
 • er ansvarlig for lotterier i regi av fotballgruppa.
 • er ansvarlig for fotballgruppas 17. mai arrangement hvert 2. år.
 • er ansvarlig for dugnader i regi av fotballgruppa.
 • skal kontrollere/følge opp lisensinnbetalingen.
 • Være medlem av arrangementsutvalg. 

 

 

ARBEIDSOPPGAVER FOR SENIORUTVALGET I FOTBALL

 

HJEMMEKAMPER:

 

 • Annonsering 
 • Lage liste for: Riggere, billettselgere, speaker, økonomiansvarlig. 
 • Dagens Giv-Akt spiller. 
 • Kakelotteri 
 • Dommerkort 
 • Drikke til dommerne + betale dommerne. 
 • Starte klokke. 
 • Ballgutter.

 

FASTE DUGNADER:

 • 17. mai hvert 2. år. 
 • Skalldyrparkeringsvakt 
 • Fotballskole 

Andre dugnader må registreres når de kommer.

 

ANNET:

 • Treneravtale (reforhandles innen 01.11)
 • Spilleroverganger/utlånsavtaler m/tidsfrister
 • Spillerkontrakter-underskrift
 • G- sportavtale (drakter/utstyr)
 • Innkjøp av utstyr
 • Ordne transport til bortekamper
 • Kilometergodtgjøring trenere / spillere(gjennomgang, attestering)
 • Delta på spillermøter en gang pr. måned
 • Lage spørreskjema sende ut / hente inn.

Hovedsponsorer:

cid image001 jpg01D14C4E Kopi 2

logo ruud

logo

IMG 1217

 Samarbeidspartner:
megler2

Nettsideprodusent:

 

grasrotandelen-plakat

På forhånd takk for din støtte!
Hver gang du tipper vil litt av din innsats overføres til IL Giv Akt - uten at det koster deg en krone.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace


Webløsning ©2012 av Salit Joomla webmal av Web Norge